Welkom op de informatie-pagina van de
Max. J. Schreuderschool.

De Max. J. Schreuderschool is een school voor Speciaal- en Voortgezet Speciaal Onderwijs in de regio Rotterdam voor Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen. (S.O./V.S.O.-Z.M.O.K.).

Leerlingen met gedrags-, aanpassings- en opvoedingsproblemen die uitvallen in het reguliere onderwijs kunnen op de Max. J. Schreuderschool onderwijs krijgen op hun eigen niveau.
Op de V.S.O.-afdeling wordt gewerkt in kleine groepen van maximaal acht leerlingen, binnen een duidelijk, overzichtelijk en gestructureerd schoolklimaat. Elke groep heeft een eigen groepsleerkracht. Door de inviduele aanpak kan elke leerling de benodigde didactische- en pedagogische aandacht krijgen die nodig is om te werken aan zijn of haar toekomst. Er wordt onderwijs gegeven in alle vakken van de basisvorming. Middels een handelingsplan werkt de leerling aan zijn/haar toekomst.
Behalve de gespecialiseerde groepsleerkrachten is er een begeleidingsteam aanwezig, bestaande uit een school-maatschappelijk werker, een psycholoog, een schoolarts, een logopedist, een psycho-motorisch-therapeut, een remedial teacher en een intern begeleider. Ook zijn er vakleerkrachten voor de vakken lichamelijke opvoeding, huishoudkunde, algemene technieken en textiele werkvormen.

Wilt u meer informatie, advies, tips, pedagogisch- of didactische ondersteuning, etc. m.b.t. gedrags-, opvoedings- en scholingsproblematiek, neem dan contact op met de specialisten op dit terrein !!!
Alle leerplichtige leerlingen hebben recht op scholing en onderwijs.
De Max. J. Schreuderschool geeft elke risico-leerling en de reeds gestrande leerling opnieuw een kans in het onderwijs.

Mw. H.J. Timmers, directeur.

Wanneer u hierop klikt keert u weer terug naar onze Homepage