Educatief Centrum Rijnmond


Het Educatief Centrum Rijnmond, ECR is een onderwijsadviesbureau voor het Beroepsonderwijs en de Volwasseneducatie (BVE) in de regio Rotterdam/Rijnmond. Het ECR is een joint-venture van het Albeda College en ROC Zadkine met cofinanciering van de gemeente Rotterdam.

Het Educatief Centrum Rijnmond verricht primair dienstverlening in opdracht van de units volwasseneneducatie en beroepsonderwijs van het ROC Zadkine en het Albeda College.
Op contractbasis opereert het ECR binnen en buiten Rijnmond in opdracht van bijv. de gemeente Rotterdam, PIN, RBA.

De kerntaken van het ECR richten zich op vier terreinen, waarop een brede expertise aanwezig is:

OnderwijsinhoudNederlands als moedertaal, Nederlands als tweede taal, rekenen/wiskunde, sociale kennis en vaardigheden, studievaardigheden, maatschappelijke oriëntatie, leren leren.

Leerroutes van cursisten

intake, instroom, cursistenbegeleiding, toetsen, uitval, uitstroom.

Docent

kennis, houding, vaardigheden.

Vormgeving onderwijs

trajectontwikkeling, structurering, programmalijnen, afstemming, evaluatie, rendement.

Naast de expertise op deze kerntaken bezit het ECR deskundigheid in het begeleiden van vernieuwingsprocessen in het onderwijs. Aspecten hierbij zijn: informatie en communicatie, implementatie, de betrokkenheid van docenten, verantwoordelijkheden van de participanten en fasering van acties.

De werkwijze van het Educatief Centrum Rijnmond kenmerkt zich door een vraaggerichte werkwijze, intensieve interactie met klanten, produktontwikkeling die aansluit bij de behoefte van de klanten en een hoge mate van concreetheid in producten en diensten.

De dienstverlening is divers: van adviesgesprek tot onderzoek, van notitie tot werkgroepbegeleiding, van scholing tot programma-ontwikkeling.


Samenhang in het dienstenpakket heeft een hoge prioriteit. Het ECR levert dan ook geen "losse" , maar geïntegreerde adviezen, die een uitwerking krijgen naar de verschillende niveaus binnen de klantinstelling. Datzelfde geldt ook voor het aanbod van producten en diensten.

Educatief Centrum Rijnmond, Heemraadssingel 178, 3021 DL Rotterdam
Telefoon: 010 - 42 55 333 Fax: 010 - 42 55 120 E-mail: ECR@wirehub.nl